آناتومی اندام روباتهای شبیه انسان


در سال ???? دانشمندان تصميم گرفتند.

شکلي از رباتهاي دو پارا درست کنند.که از لحاظ فيزيکي شبيه انسان باشند.اين گونه روباتها متشکل از دو بازو دو پا هستند.که دستها و پاها به صورت متقارن وشبيه بدن انسان در سمت راست وچپ ربات قرار گرفته اند.

براي انجام چنين کاري آنها مي بايست در ابتدا آناتومي بدن خود را مي شناختند.آنها معتقد بودن که انسانها طي ميليونها سال تکامل يافته اند.

تا اينکه امروزه قادرند انواع مختلفي از کارها را انجام دهند.

اگر از مردم راجع به روباتهاي شبيه انسان و آموزش رباتيک کودکان  سوال کنيد.آنها در اولين وهله به ياد فيلم پليس آهني مي افتند.شما نيز مي توانيد با استفاده از کاغذهاي استوانه اي و تک هاي چوب وچسب شکلي  درست کنيد.

 

 

حرکت در روبات

 

هنگاميکه شما راجع به مطلبي فکر مي کنيد و براي آن دنبال پاسخ مي گرديد.مي توانيد جواب خود را در طبيعت بگيريد.

به حيواناتي که اطراف ما هستند.،و مانند ما مي توانند در چهار جهت حرکت کنند.دقت کنيد.به طور مثال به حرکت فيل توجه کنيد.

مفاصلي که در پاها وجود دارند.سبب حرکت پاها به سمت عقب،جلو، چپ و راست مي شوند

هنگامکه اين حيوان حرکت مي کند وزن خود را بر روي پا هايش تقسيم ميکند.

بنابراين اين امکان را دارد که تعادلش را حفظ کند و بر روي زمين نيافتد.در روباتها نيز همين مسئله وجود دارد اگر يکي از پاهاي آن در هوا قرار بگيرد روبات متوقف مي شود.واين امکان وجود دارد بر روي زمين بيافتد.

 

به حرکت مورجه ها دقت کنيد.اين موجود ? پا دارد. در هنگام حرکت به سمت جلو سه پايش را به سمت جلو وسه پاي ديگرش را در همان موقعيت به سمت عقب فشار ميدهد .

 

دو پا از يک طرف ويک پا از طرف ديگرهمواره کار مشترکي را انجام مي دهند. واين کار سبب حرکت مورچه به سمت جلو مي شود.

حشرات بدليل داشتن پاهاي بيشتر وفرم پاها راحتر از حيوانات چهار پا مي توانند تعادل خود را در حرکت حفظ کنند.بهمين دليل رباتهاي شبيه حشرات بيشتر از روباتهايي شبيه سگ و گربه ساخته شده اند.