تفاوت بین کال سنتر و تماس سنتر چیست؟

براي چه شرکت هايي مناسب اند ؟
مشتريان از شرکت هاي بزرگ انتظاراتي بزرگ دارند و در واقع مشتريان سزاوار اين تکريم و بزرگداشت نيز هستند. براي اين منظور نيز روش هاي مختلفي وجود دارد که در هر شرکت بسته به نوع عملکرد و خدماتي که ارائه مي دهند و حيطه کاري و حتي بزرگي و کوچکي مجموعه از اين سيستم ها استفاده مي شود. (نصب سانترال)


تعامل با مشتري
برقراري رابطه اي دو طرفه مشتري و تماس گيرنده از بزرگترين اهداف اين سيستم هاست که در هر سيستم اين چنيني قابل مشاهده است. ايجاد حس اطمينان در مشتري از بزرگترين خواسته هاي شرکت هاست و سلامت نگه داري اطلاعات از بزرگترين خواسته مشتريان. با در کنار هم قرار دادن اين خواسته ها مي توان دو سيستم اصلي را براي اين منظور در نظر گرفت که در بسياري از موارد مشابه يکديگرند و با داشتن تفاوتهايي کوچک باعث تمايز اين دو سيستم از يکديگر شده است.
تماس سنتر
مرکز تلفن پيشرفته در بهينه سازي و مرتب سازي تماس هاي ورودي که به اپراتورها در امر پاسخ دهي کمک مي کند. تمرکز اين مرکز تلفن بر تماس هاي ورودي است و با مديريت و کنترل بر اين تماس ها برا سنگيني از روي دوش اپراتورها بر مي دارد.
کال سنتر
مرکز تماس پيشرفته که همراه تماس گيرنده تا آخرين لحظه است و در کنار بهينه سازي تماس ها در دريافت و برقراري تماس جديد امکاناتي بي نظير را ارائه مي دهد. مديريت سيستم نامه هاي ارسالي و دريافتي (fax) و
همچنين درايجاد فضايي اطمينان بخش و دو طرفه در بهبود روند مکالمات تاثير فراواني دارد.

تفاوت کال سنتر و تماس سنتر
کال سنتر مرکز تلفن دو طرفه است که در کنار همراهي تماس گيرنده و راهنمايي و هدايت آن تا واحد و بخش و حتي فرد مورد نظر امکان برقراري تماس را به کاربران مجموعه هديه مي کند. اين سيستم دو طرفه عملا سرعت کارکنان را تا حد بسيار زيادي افزايش مي دهد که در نهايت موجب افزايش راندمان کاري اين مجموعه خواهد شد.
امکان مديريت و کنترل و نظارت بر کارکنان را به راحتي به افراد بالارتبه يک شرکت مي دهد و در نهايت در تصميم گيري مديران در امور کارکنان راهکاري بسيار مناسب به حساب مي آيد.
از ديگر قابليت هاي اين کال سنتر ها نسبت به تماس سنترها مي توان به موارد زير اشاره کرد:

امکان برنامه ريزي استراتژيک
مديريت دانش
مسيريابي راحت، سهولت در ارتباط بين تماس گيرنده و اپراتور
اتوماسيون فرآيند کسب و کار
مديريت بهينه نيروي کار
نظارت بر کيفيت و گزارشات
کال سنترها به دليل کارايي که دارند مناسب شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مانند سرويس هاي اينترنت است و تماس سنترها مناسب شرکتهاي کوچک و بزرگ بدون در نظر گرفتن محدوديت هايي خاص است.