نحوه کار چاپگرهای لیزری

چاپگرهاي ليزري با توجه به ويژگي هاي منحصربفرد خود طي ساليان اخير با استقبال عموم کاربران کامپيوتر در سراسر جهان مواجه شده اند. شرکت هاي توليدکننده اين نوع چاپگرها متناسب با خواسته هاي جديد و همزمان با پيشرفت تکنولوژي ، مدل هاي متفاوتي از اين نوع چاپگرها را به بازار عرضه نموده اند. آموزش تعمير پرينتر

مباني چاپگرهاي ليزري
استفاده از الکتريسيته ساکن در تکنولوژي چاپگرهاي ليزري، يکي از اصول مهم و اوليه است . الکتريسيته ساکن يک شارژ الکتريکي است که توسط اشياء عايق ايجاد مي گردد. بدن انسان نمونه اي در اين زمينه بوده که مي تواند باعث ايجاد الکتريسيته ساکن گردد. انرژي حاصل از الکتريسيته ساکن باعث ايجاد چسبندگي بين اشياء مي گردد. ( نظير لباس هاي داخل يک ماشين خشک کن ). رعد و برق حاصل از يک ابر صاعقه دار نيز حامل الکتريسيته ساکن بوده که مسير ابر تا زمين را طي خواهد کرد. شکل زير عناصر اصلي يک چاپگر ليزري را نشان مي دهد.
چاپگر ليزري از پديده فوق بعنوان يک نوع " چسب موقت " استفاده مي نمايد. هسته اساسي سيستم فوق ، دستگاهي با نام " نورپذير" (Photoreceptor) است . ماهيت فيزيکي دستگاه فوق، يک استوانه و يا يک سيلندر است. دستگاه فوق از مواد هادي نور تشکيل شده که توسط کوانتوم نور تخليه مي گردند. در ابتدا ، استوانه يک شارژ مثبت را از طريق يک سيم حامل جريان الکتريکي (Corona Wire) ، پيدا مي کند . همزمان با چرخش استوانه ، چاپگر يک پرتو نور ليزري نازک را بر سطح استوانه بمنظور تخليه الکتريکي بخش مربوطه ، مي تاباند. در ادامه ليزر حروف و تصاير را بر سطح استوانه خواهد نوشت .( يک الگو از شارژ الکتريکي ) . سيستم فوق مي تواند با شارژ معکوس هم کار نمايد، در اين حالت يک شارژ الکترواستاتيک مثبت بر روي يک شارژ منفي بعنوان زمينه در نظر گرفته خواهد شد. شکل زير استوانه چاپگر ليزري را نشان مي دهد.
پس از عملکرد الگوي موردنظر ، چاپگر سطح استوانه را با گرد جوهر ( پودر مشکي رنگ با کيفيت مناسب ) شارژ شده مثبت، مي پوشاند. با توجه با اينکه پودر فوق داراي شارژ مثبت است ، تونر به ناحيه تخليه شده استوانه ( بار منفي ) چسبانده مي گردد.( در اين حالت شارژ زمينه مثبت نخواهد شد ) . عمليات فوق مشابه نوشتن بر روي سودا و چسباندن آن بر روي سطح مورد نظر است .
پس از چسباندن پودر مورد نظر ، استوانه حول يک کاغذ مي چرخد .قبل از اينکه کاغذ زير استوانه قرار بگيرد ، يک شارژ منفي توسط سيم انتقالي Corona به آن داده مي شود. شارژ فوق بمراتب قويتر از شارژ منفي الکترواستاتيک مربوط به تصوير بوده و کاغذ قادر به رها کردن پودر مربوطه خواهد بود. همزمان با حرکت کاغذ (با سرعت معادل استوانه) بر روي کاغذ تصوير مربوطه درج خواهد شد. بمنظور ممانعت از چسبيدن کاغذ به استوانه ، بلافاصله پس از درج تصويرعمليات تخليه شارژ توسط يک سيم Detac corona انجام خواهد شد
درنهايت ، چاپگر کاغذ را از بين يک Fuser ( يک زوج غلتک گرم ) عبور داده مي شود. در حين انجام فرآيند فوق، گردجوهر پاشيده شده در کاغذ تنيده مي گردد. غلتک ها باعث حرکت کاغذ به سمت سيني خروجي خواهند شد. Fuser باعث گرم شدن کاغذ نيز خواهد شد بهمين دليل زمانيکه کاغذ از چاپگر خارج مي گردد ، داغ است . چه عاملي باعث مي شود که کاغذ سوزانده نگردد؟ مهمترين عامل سرعت است . سرعت حرکت کاغذ توسط غلتک ها بگونه اي خواهد بود که باعث عدم سوختگي کاغذ خواهد شد.
پس از ريختن پودر بر روي کاغذ ، سطح استوانه تحت تاثير يک لامپ تخليه قرار مي گيرد. اين لامپ روشن تمام سطح "نور پذير" استوانه را تحت تاثير قرار داده و تصاوير الکتريکي را پاک خواهد کرد. در ادامه سطح استوانه توسط سيم شارژCorna تحت تاثير شارژ مثبت قرار مي گيرد.