نصب گیت های ضد سرقت در کنار درب های اتوماتیک

آيا نصب گيت هاي فروشگاهی ضد سرقت  براي فروشگاه هايي كه داراي درب هاي اتوماتيك ميباشند امكان پذير است؟
برخي از دستگاه هاي گيت ضد سرقت فروشگاهي از نوع AM و به خصوص از نوع  گیت فروشگاهی RF در كنار برخي از انواع درب هاي اتوماتيك دچار تداخل ميشودند و اين بدان معناست كه در لحضه باز و بسته شدن درب، دستگاه آلارم خطا ميدهد. علت آن است كه باز و بسته شدن درب اتوماتيك توسط موتورهايي انجام ميشود كه تغذيه آنها توسط منابع تغذيه سوييچينگ صورت ميگيرد. منابع تغذيه سوييچينگ منابعي هستند كه ولتاژ هاي تغذيه مورد نياز را به صورت فركانسي (و نه يك DC ثابت( ايجاد ميكنند. چنانچه هارمونيك هاي اين فركانس ها حول محدوده فركانس كاري دستگاه هاي گيت ضد سرقت باشد، نويز محسوب ميشود و ميتواند باعث تضعيف عملكرد گيت ها و يا از كار افتادن كامل آنها و آلارم خطا در لحظه باز و بسته شدن درب اتوماتيك شود.