صفا سیتی

طی قراری که بر و بچ ای تی گذاشتن جمعه گذشته با تعدادی از بچه ها به پارک دولت رفتیم که خیلی خیلی خوش گذشت . دست همه دوستان درد نکنه .
ایشاا... جشن فارغ التحصیلی رو برگزار کنیم در مقاطع بالاتر.