انواع تلویزیون شهری LED

مرسوم ترین نوع تلویزیون شهری LED در جامعه کنونی ما نوع آفلاین فضای بیرونی میباشد.این نوع به دلیل قیمت بسیار مناسب برای عموم مردم قابل دسترسی است.نوع آنلاین که از آن با نام هایی نظیر تلویزیون شهری LED آنلاین یا نمایشگر دیجیتال LED برخط ! یاد میشود، کمی گرانتر از نوع آفلاین میباشد و در حال حاضر بیشتر در ارگان های دولتی و مراکز خصوصی بزرگ استفاده میشود.باتوجه به سیر تاریخی و روند استفاده از تابلوهای روان تبلیغاتی در جوامع پیشرفته میتوان نتیجه گرفت که در آینده ای نه چندان دور استفاده از این نمایشگرها درجامعه ما بسیار شایع خواهد شد.