آموزش نحوه ی تست المانهای الکترونیکی

الف- تست مقاومت
مولتی متر را در حالت اهم متر قرار می دهیم وبا توجه به مقدار واقعی مقاومت SELECTOR را در بازه آن تنظیم می کنیم ،سپس PROB ها را در دو سر مقاومت نگه می داریم و عدد نشان داده شده را با مقدار واقعی مقاومت مقایسه می کنیم چنانچه این مقادیر نزدیک به هم باشند، مقاومت سالم است. آموزش تعمیرات laptop

ب- تست خازن
مولتی متر را در قسمت F قرار می دهیم وبا توجه به مقدار واقعی خازن SELECTOR را در بازه آن تنظیم می کنیم ،سپس PROB ها را در دو سر خازن نگه می داریم و عدد نشان داده شده را با مقدار واقعی خازن مقایسه می کنیم چنانچه این مقادیر نزدیک به هم باشند، خازن سالم است.

درمادربرد بیشتر عدم SHORT بودن خازن مهم است که برای تست آن مولتی متر را در قسمت BUZZER قرار می دهیم ،سپس PROB ها را در دو سر خازن نگه می داریم اگر بوق نزند، خازن سالم است.

ج- تست دیود
مولتی متر را در قسمت دیود قرار می دهیم ،سپس PROB قرمز را درسر آند(+) و PROB مشکی را در سر کاتد (-) نگه می داریم چنانچه دیود سالم باشد عدد نشان داده شده در محدوده 0.5-0.8 است.

اگر PROB ها را با هم جابجا کنیم چنانچه دیود سالم باشد مدار باز نشان می دهد.

د- تست FET
مولتی متر را در قسمت BUZZER قرار می دهیم ، سپس PROB ها را روی پایه های 1 و3 FET نگه می داریم چنانچه FET سالم نباشد بوق می زند. 

منبع: پرتو آی تی