تريستورها

تريستور يا يكسوكننده كنترل شده سيليكوني (SCR):Silicon Controlled Rectifier و يا (Thyristor)ابتدا در آزمايشگاه­هاي شركت جنرال الكتريك توليد گشته و در حدود سال­هاي 1960 تا 191-61 در اندازه­هاي حدود 2000A و 1000V به شكل تجارتي مورد بهره­برداري واقع شد. از همان آغاز تريستور (SCR) به عنوان يك تحول بزرگ در صنعت كنترل مورد توجه قرار گرفت ليكن به واسطه مشكلاتي كه در كاربرد آن پيش آمد، استفاده گسترده از تريستور پنج سال به تعويق افتاد به دليل نقص­هاي غير قابل توجيه در آن زمان، كاربرد تريستور تنها به مدارهاي ساده و پيش پا افتاده محدود گشت، به طوري كه لزوم بررسي بیشتر در مشخصات تريستور به منظور استفاده بهينه از آن ضروري به نظر مي­رسيد (واردات قطعات الکترونیکی).
اين مشخصات نه تنها مجهول مانده است، بلكه حتي توليد كنندگان تريستور نيز هيچگونه جداول مشخصاتي براي آن ارائه نكرده بودند. بنابراين به دليل محدوديت اطلاعات در مورد اين قطعه الكترونيكي، حيطه عملكرد طراحان نيز به شدت محدود گرديده بود. با روشن شدن اين مشكلات و برطرف شدن نقاط ضعف آن، يك تحول وسيع صنعتي بوقوع پيوست و در اسرع زمان اين شاخه از صنعت در ابعاد وسيع و گسترده­اي مورد استفاده قرار گرفت.

كاربردهاي تريستور
عناصر و اجزا بسياري از سيستم­ها بوسيله تريستور يا بطور كلي سيستم­هاي تريستوري جايگزين گرديداند. كه از آن ميان مي­توان وسايل زير را نام برد :
1- تيراترون­ها .(Thyratrons)
2-يكسو كننده­هاي با قوس جيوه­اي.
3- راكتورهاي با هسته اشباع شونده.
4-كنتاكتورها و رله­ها.
5-رئوستاها و راه اندازهاي موتورها.
6- ترانسفورماتورهاي با ولتاژ ثابت.
7-تغير دهنده­هاي مكانيكي سرعت .

مثال­هايي از كاربرد موفق تريستورها عبارتند از :
1-هدايت كننده الكتريكي براي سيستم­هاي ارتباطي سريع كه در آنها مقاومت­هاي كنترل كه داراي تلفات زيادي مي­باشند حذف گرديده­اند .
2-كنترل كننده­هاي الكتريكي گردان يا دوار