مدار هشدار دهنده گاز با سنسور TGS-813

اگر بخواهید مدار خود را بر روی برد بورد پیاده سازی کنید.متوجه خواهید شد که پایه های این سنسور از سوراخ های موجود در برد بورد خیلی بزرگتر است.این سنسور ۶ پایه دارد.۶ عدد تکه سیم مسی را که هر کدام در حدود ۱ تا ۲ سانتی متر هستند به این پا یه ها لحیم کنید.برای بهتر لحیم شدن این سیم های مسی به پای های سنسور از روغن لحیم استفاده کنید. پس از مرحله لحیم کردن، این سنسور را به گونه ای بر روی برد بورد قرار دهید که این پایه ها با یکدیگر ارتباط پیدا نکند.
برای پیدا کرد شماره پایه ها ی سنسور وارد قسمت سنسور گاز در انتهای همین مطلب بشویدمطابق نقشه پایه های ۱و۳ را به یکدیگر وصل کنید.ار این اتصال به مثبت ۵ ولت از منبع تغذیه وصل کنید.پایه ۵ از این سنسور را زمین کنید.،و پایه ۲ را به مثبت ۵ ولت از منبع تغذیعه متصل نمایید.
پایه های ۴و۶ این سنسور را به یکدیگر وصل کنید.از این اتصال مشترک به سر وسط پتانسیومتر ۵۰ کیلو اهم متصل نمایید.یک سر کناری این پتانسیومتر را با یک مقاومت یک کیلو اهم به منفی یا زمین منبع تغذیه متصل نمایید.سر دیگر یان پتانسیومتر را با یک مقاومت ۴٫۷ کیلو اهم به پایه ۳ آیسی CA3130 یا CA3140 که ورودی مثبت است.،متصل نمایید.آیسی CA3130 شود.این آیسی حاوی آپ امپ جهت مقایسه ولتاژ های ورودی است.
حال سر وسط پتانسیو متر ۱۰ کیلو اهم را همانطور که در نقشه نیز مشخص است.،به ورودی منفی آیسی CA3130 که پایه ۲ آیسی است.،متصل نمایید.یکی از پایه های کناری این پتانسیومتر را با یک مقاومت ۲٫۲ کیلو اهم به زمین و پایه دیگر این پتانسیومتر را با یک مقاومت ۲٫۲ کیلو اهم به مثبت ۵ ولت متصل نمایید.
تغذیه زمین این آیسی را که پایه ۴ است.،به زمین متصل کرده و تغذیه مثبت آنرا که پایه ۷ می باشد را بر روی برد بورد یا بورد سوراخدار مسی به مثبت منبع تغذیه متصل نمایید.بین ورودی های مثبت و زمین این مدار یک عدد خازن ۱۰۰ نانو فاراد قرار دهید.همانطور که می دانید.،در این خازنها جهت مهم نیست.
از پایه خروجی ۶ با دیود ۱N4148 به پایه ۳ که ورودی مثبت می باشد.متصل نمایید.نحوه اتصال این دیود به گونه ای است که پایه مثبت یا آند آن در پایه ۶ و پایه منفی یا کاتد آن در پایه ۳ باشد.
از پایه خروجی با یک مقاومت ۲۲۰ اهم به بیس ترانزیستور BC107 متصل نمایید.امیتر این ترانزیستور را زمین کنید.از کلکتور ترانزیستور به یک مقاومت ۱۰ کیلو اهم به مثبت ولتاژ متصل کنید.از اشتراک کلکتور با این مقاومت با یک مقاومت ۲۲۰ اهم به کاتد یا منفی LED متصل کنید.،و آند یا مثبت LED را به صورت مستقیم به ,ولتاژ‌۵ ولت متصل نمایید. (واردات قطعات الکترونیکی)