ترانس چیست و انواع آن کدامند ؟

ترانس وسیله ای است که در مدارات الکترونیکی کاریردهای مختلفی دارد که در زیر میگوییم . یک ترانس معمولی تشکیل شده است از دو سیم پیچ مجزا به نام سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه که با قرار گرفتن در روبروی یکدیگر دارای اثر القاء و لتاژ می شوند.وولتاژرابه یکدیگر القاء میکنند (واردات قطعات الکترونیک)

ترانسها با تعداد سرو سیم پیچ های مختلفی ساخته می شوند که انبوه ترین آنها همان دو سیم پیچه می باشد.

یک ترانس میتواند عملیات زیر راانجام دهد:
1- افزایش ولتاژ
2- کاهش ولتاژ
3- افزایش جریان
4- کاهش جریان
5 - القا سیگنال الکتریکی صوتی و غیرهگ