نقش تبلیغات محیطی در شهرها

در طرح و نقشه اولیه، استفاده مناسب از فضاهای شهری و درنظر گرفتن بافت و موقعیت اجتماعی منطقه بسیار حائز اهمیت است. تبلیغات محیطی نقش کلی در نظم جهانی و سازماندهی روابط اجتماعی دارد و به شدت مورد بررسی قرار گرفته، اهمیت تبلیغات محیطی در شکل دهی فضای شهری نادیده گرفته شده است. برخی از تحلیل گران بر استفاده از عکس ها برای به تصویرکشیدن مکانی به عنوان منطقه جهانگردی و یا به نمایش گذاشتن بافت اصلی و تاریخی شهرها تأکید میکنند و برخی دیگر معتقدند که تبلیغات صفر بدون توجه به بافت منطقه مانند تبلیغات درباره مغازه ها، خطوط هوایی، رستوران ها و مناطق تفریحی نیز میتواند تأثیرگذاری خود را داشته باشد. تاکنون مطالعات کمیت وسط بنگاه های تبلیغاتی درباره استفاده و درک مناسب از محیط های شهری انجام شده، اما همین تحقیقات نیز بیشتر بر فضاهای منطقه های متمرکز شده تا فضاهای کلی در شهرها.
بنابراین میتوان گفت در حالیکه بیشتر تبلیغات شهری مانند تصویری درهم ریخته هستند، نمیتوان تجزیه و تحلیل مناسبی را ارائه کرد. تبلیغات محیطی در شهرها تنها نظر برخی از نویسندگان را به خود جلب می کند و تأثیر آنان بر محیط همواره در حاشیه قرار میگیرد. به عنوان مثال، «والتر بنجامین» تأکید میکند، زمانیکه در بیلبوردهای بزرگ خمیردندان و لوازم آرایشی به تصویر کشیده می شود دیگر نمی توان به کیفیت معماری منطقه توجه کرد. در این میان «ایان بوردن» با تشریحی انتقادی تر این نوع از تبلیغات را «تازیانه» می نامد و میگوید اکنون دیگر ساختمانها چهره شهرها را تخریب نمی کنند بلکه بیلبوردها به سادگی فضاها را پشت تصاویر خود می پوشانند. درست مانند ماسکی که یک جذامی بر صورتش میزند تا عیب های خود را بپوشاند. این تعاریف اندک نشان میدهد که عدم توجه به تبلیغات شهری پرسشهای مهمی را درباره تأثیر تبلیغات بر شهرها بدون پاسخ باقی گذاشته است از جمله آنکه در چه شرایطی شرکتهای تبلیغاتی سعی میکنند برای معرفی کالاهای خود بافت منطقهای را در نظر بگیرند؟ و تأثیر بیلبوردها و پانل ها بر اهالی منطقه چه خواهد بود؟ و یا اینکه نوع ظاهری تبلیغات جدید چه تأثیری بر زندگی شهری میگذارد؟ تابلو روان