انتخاب نوع گیت فروشگاهی مناسب

چه نوع دستگاهي اعم از نوع تك پايه (تك آنتن)، دو پایه (دو آنتن) و يا سه پايه براي فروشگاه مناسب است؟
باكس هاي مدل V329 قادرند تا 3 آنتن را تغذيه كنند. اما انتخاب يكي از آرايش هاي تك پايه (Mono Pedestal) ، دوپايه(Dual Pedestal) يا سه پايه بستگي به عوامل مختلفي دارد.
دستگاه گيت فروشگاهی تك پايه (Single Pedestal) يا (Mono Pedestal) يا تك آنتن (Mono Antenna) به دستگاهي گفته ميشود كه تنها داراي يك آنتن (پايه) براي محافظت درگاه خروجي است كه اين آنتن فرستنده – گيرنده (Transceiver) ميباشد. بر خلاف تصور رايج، دستگاه تك پايه صرفا براي محافظت درگاه خروجي كوچك به كار نميروند. نكته مهم مورد توجه در مورد آنتن هاي تك پايه آن است كه اين آنتن از هر طرف داراي ميدان گيرندگي و فرستندگي يكسان است و به همين ميزان امكان نويز گيري آنها در مقايسه با گيت دو آنتن (دوپايه) بيشتر است و طبيعتا دقت تك پايه نسبت به گيت دو پايه كمتر است. از جمله كاربردهاي گيت تك پايه، حفاظت از درب هاي خروجي بزرگ با هزينه كمتر است (به جاي استفاده از يك آنتن به جاي دو آنتن يا سه آنتن(. گيت هاي تك پايه ايمن موج سري هاي SWG ميتواند از هر طرف در بهترين حالت 1/2 متر از درگاه خروجي فروشگاه را محافظت كنند و چنانچه وسط درگاه نصب شوند، قادر به محافظت 2/4 متر از درگاه خروجي فروشگاه ميباشند. (در صورت استفاده از تگ هاي قوي بر روي كالا) ه
آنتن تك پايه براي محافظت از اشيايي كه بر روي آنها ليبل (AM Label) (و نه تگ) تصب ميگردد مناسب نميباشد زيرا نميتواند به خوبي امواج ليبل را تشخيص دهد.
دستگاه گيت فروشگاهی دو پايه (Dual Pedestal) يا دو آنتن (Dual Antenna) ، به دستگاهي گفته ميشود كه داراي دو آنتن (پايه) براي محافظت درگاه خروجي است. كه به طور معمول در گيت هاي ايمن موج، يكي از آنتن ها (پايه ها) فرستنده و ديگري گيرنده است. دقت گيت دوپايه به مراتب بيشتر از گيت تك پايه (تك آنتن) است و همچنين ميزان نويز پذيري آن كمتر ميباشد. گيت هاي ايمن موج سري هاي IMM و IMG و SWG به شكل دوپايه قابل نصب ميباشند. كه سري هاي IMM و IMG قادرند حد اكثر 1/5 متر از درگاه خروجي را محافظت كنند و سري ها SWG قادرند تا حد اكثر 2 متر از درگاه خروجي فروشگاه را محافظت كنند. (در بهترين شرايط محيطي از جهت محل فيزيكي نصب و ميزان نويز و با استفاده از تگ هاي قوي و با كيفيت)
دستگاه گيت فروشگاهی دوپايه (Dual Pedestal Gate Antenna)براي محافظت از كالاهايي كه بر روي آنان تگ يا ليبل نصب شده مناسب ميباشد. كه چنانچه براي محافظت كالا از ليبل استفاده شود، فاصله مناسب نصب گيت دوپايه حداكثر 1/3 متر و چنانچه از تگ هاي قوي براي محافظت از كالا استفاده شود اين فاصله تا 2 متر قابل افزايش است.
دستگاه گيت سه پايه يا سه آنتن به دستگاهي گفته ميشود كه داراي 3 آنتن براي محافظت از درگاه خروجي فروشگاه ميباشد. در گيت هاي ايمن موج آرايش نصب معمول دستگاه سه پايه به اين شكل ميباشد كه يك آنتن فرستنده (Transmitter Antenna) در وسط درگاه نصب ميشود و دو آنتن گيرنده (Receiver Antenna) در طرفين اين آنتن (معمولا به فاصله حد اكثر 1/5 متر از آنتن فرستنده) نصب ميگردند. در اين صورت با استفاده از اين آرايش ميتوان حد اكثر 3 متر از درگاه خروجي فروشگاه را به نحو بسيار موثري محافظت نمود.