فیوزها از نظر ساختار

فیوزها از نظر ساختار نیز تنوع زیادی دارند:
فیوز فشنگی: رایجترین نوع فیوز است که عموما در ساختمان ها به اتصال های تامین کننده جریان وصل می شود و عبور جریان اضافی باعث سوختن آن می شود.
فیوز مینیاتوری : این فیوز برای حفاظت مدارها در برابر اتصال کوتاه و جریان اضافه بار به کار می رود و خود دو نوعند فیوزهای تندکار و فیوزهای کندکار
فیوز اتوماتیک(آلفا): این نوع فیوز با عبور جریان اضافی به طور خودکار مدار را قطع می کند و مجددا با فشار دادن شستی آن مدار وصل می شود.
فیوز کاردی(تیغه ای): قدرت قطع جریان آن زیاد است و خیلی سریع در برابر افزایش جریان واکنش نشان میدهد.
فیوز بوکسی : این نوع فیوز دارای فشنگی است که برحسب کاربرد تندکار یا کندکار است، فشنگ تندکار برای مدارهای روشنایی و نوع کندکار آن برای الکتروموتورها به کار می رود.
فیوز شیشه ای یا کارتریج: فیوز هایی گرد و از جنس چینی هستند که برای جریان های ضعیف استفاده می شوند و بسیار ظریف هستند. عمده کاربرد آنها در تجهیزات مخابراتی است که شدت جریان پایین است.